Aktualności:

Misja

Naszą misją jest budowanie poczucia odpowiedzialności za wspólnotę historyczną jaką jest Polska. Chcemy łączyć Polaków we wspólnym dziele odbudowy historycznie utraconej siły naszej wspólnoty narodowej a także w dziele wzmacniania siły i sprawności państwa, które winno służyć tej wspólnocie oraz bezpieczeństwu i pomyślności swoich obywateli. Szczególną wagę przywiązujemy do wspierania tożsamości i tradycji wspólnot lokalnych, a także pielęgnowania i rozwijania więzi ich łączących.

Naszą misję rozumiemy jako owoc równowagi między zbiorową mądrością, indywidualnym rozsądkiem, pracą nad pomnażaniem dóbr i inicjatyw, służących wspólnocie oraz przezwyciężaniem przywar narodowych z jednej strony i z drugiej strony – rozwijaniem umiejętności ochrony uznanych cnót i wartości, dziedzictwa kultury opartej o dorobek cywilizacji łacińskiej ze szczególnym uwzględnieniem roli chrześcijaństwa, w tym zasad Dekalogu i Ewangelii a także zdolności do poświęcenia na rzecz wspólnoty oraz reagowania na pojawiające się dla niej zagrożenia.

Fundacja jest organizacją jak najszerzej aktywną w życiu publicznym, ale podmiotową i działającą ponad podziałami politycznymi w środowiskach akceptujących misję Fundacji i wartości, którym służy.

Cele

1. Upowszechnianie ideałów oraz postaw patriotycznych, narodowych, zdrowego stylu życia w zgodzie z chrześcijańskim kanonem wartości,

2. Pomoc instytucjom i organizacjom w przedsięwzięciach mających na celu budowanie świadomości narodowej i pomocy drugiemu człowiekowi,

3. Wspieranie dyskursu społecznego na temat potrzeby i granic dumy, honoru, poświęcenia, wniosków płynących z analizy historycznej, zaufania i współpracy między Polakami w kraju i za granicą, przezwyciężaniu przywar narodowych,

4. Tworzenia aktywnego i odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego,

5. Wspieranie inicjatyw przeciwdziałającym zagrożeniom kulturowym i cywilizacyjnym utrudniającym odbudowę świadomego swej tożsamości społeczeństwa obywatelskiego w Polsce,

6. Rozwój nauki, edukacji i oświaty,

7. Wspieranie inicjatyw zmierzających do organizowania edukacji pro-obronnej i upowszechniającej wiedzę na temat sytemu bezpieczeństwa państwa w społeczeństwie,

8. Działalność społecznie użyteczna w sferze działań publicznych zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).